Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 14.05.2019 r. w sprawie realizacji inwestycji w ROD

2019-05-16 08:54

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Krajowego Zarządu PZD w sprawie inwestycji w ROD, głównie dotyczących najważniejszych elementów infrastruktury ogrodowej jak: sieć elektryczna, sieć wodociągowa, siedziby zarządów ROD, wymiana ogrodzeń itp. przedstawiamy najważniejsze zasady przygotowania inwestycji, podjęcia uchwały przez walne zebranie działkowców, a także rozliczenia zrealizowanej inwestycji.

Proces inwestycyjny w ROD prowadzą zarządy ROD. Proces ten jest inicjowany w momencie zwołania przez zarząd ROD walnego zebrania w celu podjęcia przez nie uchwały w sprawie zamierzenia inwestycyjnego. Zwołanie walnego zebrania poprzedzają działania planistyczne zarządu ROD: określenie potrzeb inwestycyjnych, określenie wartości zadania inwestycyjnego oraz sposobów finansowania inwestycji. Efektem tych działań jest opracowanie przez zarząd ROD wniosku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego zawierającego charakterystykę robót, przewidywany czas i termin realizacji, system realizacji zadania, koszt zadania oraz źródła finansowania zadania (środki własne ROD, dotacje, pożyczki, partycypację finansową działkowców – w tym wartość prac działkowców na rzecz zadania inwestycyjnego).

Wniosek oraz argumenty potwierdzające jego zasadność zarząd prezentuje na walnym zebraniu działkowców.

Po podjęciu przez walne zebranie uchwały w sprawie zamierzenia inwestycyjnego zarząd ROD składa do okręgowego zarządu wniosek o włączenie przyjętego zadania inwestycyjnego do planu inwestycji i remontów. Gromadzi również wymaganą dokumentację, składa wnioski o wydanie niezbędnych dla rozpoczęcia robót budowlanych decyzji administracyjnych, dokonuje wyboru kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, wybiera wykonawcę robót budowlanych (w zależności od wartości zadnia inwestycyjnego – z wolnej ręki, w drodze zapytania o cenę lub przetargu pisemnego). Do obowiązków zarządu ROD należy również powołanie komisji odbioru zadania inwestycyjnego, odbiór wykonanych prac, a także rozliczenie wykonanych robót budowlanych.

Obowiązki zarządów ROD w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego szczegółowo opisuje uchwała Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia  01.10.2015 r. w sprawie prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców. Uchwała jest dostępna na stronie internetowej PZD pod linkiem:

http://pzd.pl/uploads/renata/U%2014%20KR%20%20inwestycje%20i%20remonty%20w%20ROD.pdf

Istotną rolę w procesie inwestycyjnym pełni walne zebranie ROD. Decyzja w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego podejmowana jest – zgodnie z § 64 pkt 7 Statutu PZD - przez walne zebranie ROD. Uchwała walnego zebrania w ww. sprawie powinna zostać podjęta zgodnie z zasadami określonymi w Statucie PZD oraz procedurą opisaną w uchwale Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 01.10.2015 r. w sprawie prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

W uchwale walne zebranie ROD wskazuje na rodzaj zadania inwestycyjnego oraz okres jego realizacji. Podjęcie przez walne zebranie ROD uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego stanowi podstawę podejmowania przez zarząd ROD działań zmierzających do realizacji zadania.

Podkreślić należy, że walne zebranie podejmuje uchwałę w sprawie pojedynczego zamierzenia inwestycyjnego, samodzielnego pod względem rzeczowym i finansowym. Niełączenie zadań inwestycyjnych jest uzasadnione względami transparentności, zasadności i celowości zarówno jeśli chodzi o realizację, jak i rozliczenie zadań. W uchwale walne zebranie określa również wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania przypadającej na jednego działkowca..

Oprócz partycypacji działkowców inwestycja w ROD może być sfinansowana z innych źródeł, tj. środków własnych ROD, dotacji lub pożyczek wewnątrzzwiązkowych, dotacji gminnych oraz środków pochodzących z innych źródeł.

Na realizację inwestycji można pozyskać dotację wewnątrzzwiązkową, zarówno z okręgowego, jak i z krajowego Funduszu Rozwoju ROD, po spełnieniu wymagań wynikających z uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD Nr 255/2015 z dnia 01 października 2015 r. w sprawie zasad i kryteriów udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych z krajowego i okręgowego Funduszu Rozwoju ROD. Zarząd ROD powinien wypełnić stosowny wniosek, który wraz z wymaganymi załącznikami (m.in. uchwałą walnego zebrania w sprawie zamierzenia inwestycyjnego, włączonego do planu inwestycji i remontów) powinien zostać złożony do właściwego okręgowego zarządu PZD. Szczegółowy tryb przyznawania dotacji oraz wzór wniosku o przyznanie dotacji określony jest w uchwale Nr 255/2015 z dnia 01.10.2015 r. w sprawie zasad i kryteriów udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych z krajowego i okręgowego Funduszu Rozwoju ROD. Uchwała (wraz ze wzorem wniosku zarządu ROD) jest dostępna na stronie internetowej PZD pod linkiem: http://pzd.pl/uploads/renata/Uchwała%20255%20zasady%20dotacji%20FR.pdf

Innym źródłem finansowania inwestycji może być pożyczka udzielona z Funduszu Samopomocowego PZD. Szczegółowe zasady jej przyznawania reguluje uchwała  Prezydium Krajowej Rady PZD Nr 256/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania i zwrotu pożyczek z Funduszu Samopomocowego  Polskiego Związku Działkowców dostępna pod linkiem: http://pzd.pl/uploads/renata/uchwała%20256%20%20pozyczki.pdf

Ważnym źródłem finansowania inwestycji są dotacje zewnętrzne, w tym środki przewidziane na finansowanie określonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego). Zasady dofinansowania projektów z budżetu obywatelskiego ustalane są przez gminę. Każda gmina, która zdecyduje się na realizację budżetu partycypacyjnego określa własne wymagania dotyczące ww. budżetu i zasady wyboru projektów, których realizacja w jego ramach będzie finansowana. Realizacja budżetu obywatelskiego jest obligatoryjna jedynie w miastach na prawach powiatu; w innych gminach nie jest ona obowiązkowa. Oznacza to, że nie w każdej gminie budżet partycypacyjny jest przewidziany. Dlatego też informacji o tym, czy budżet obywatelski jest realizowany i jakie są zasady dofinansowania projektów w jego ramach można uzyskać w urzędzie gminy, na terenie której położony jest ROD. W urzędzie gminy można uzyskać informację o możliwości i warunkach dofinansowania określonego przedsięwzięcia z dotacji gminnej.

Okręgowe Zarządy PZD zgodnie z § 109 ust. 2 pkt. 1 Statutu PZD są zobowiązane do udzielania pomocy zarządom ROD w  procesie realizacji inwestycji. Sprawują one również – w myśl § 5 uchwały Krajowej Rady PZD Nr 14/III/2015 z dnia 01 października 2015 r. - nadzór nad realizacją inwestycji i remontów w ROD. Dlatego też Okręgowe Zarządy PZD zatrudniają inspektorów ds. inwestycji - wykwalifikowanych pracowników, posiadających doświadczenie i niezbędną wiedzę dotyczącą realizacji inwestycji w ROD. Inspektorzy ds. inwestycji oraz inni pracownicy Okręgu powinni udzielać pomocy oraz wsparcia zarządom ROD na każdym etapie procesu inwestycyjnego – począwszy od jego planowania, poprzez realizację aż do rozliczenia inwestycji.

Zgodnie z § 69 Statutu PZD gospodarzem w ROD jest zarząd ogrodu, posiadający mandat walnego zebrania i tylko zarząd ROD ma prawo – w oparciu o uchwałę walnego zebrania – prowadzić inwestycje w ROD. Wszelkie inne inicjatywy pojedynczych działkowców lub grup działkowców w tym zakresie są bezprawne. W takich przypadkach zarząd ROD powinien informować o sytuacji w ogrodzie Okręgowy Zarząd PZD, celem przywrócenia porządku prawnego w ROD.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

 

 

Facebook