Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Polskim Związku Działkowców

2021-02-12 09:44

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych PPK nakładająca obowiązek wdrożenia PPK przez wszystkie podmioty zatrudniające, w tym jednostki organizacyjne PZD: Jednostkę Krajową, Okręgi i niektóre Rodzinne Ogrody Działkowe. 1 stycznia rozpoczął się ostatni etap włączający do Programu najmniejszych pracodawców.

Przez wdrożenie PPK rozumieć należy w szczególności:

- wybranie w porozumieniu z pracownikami instytucji finansowej do obsługi PPK . Lista instytucji finansowych dostępna jest na oficjalnym Portalu PPK na stronie https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html 

- zawarcie z wybraną instytucją umowy o zarządzanie PPK najpóźniej 23.04.2021r.

- zapisanie zainteresowanych pracowników do PPK, czyli zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz  umowy  o prowadzenie PPK najpóźniej 10.05.2021r.

- naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK do wybranej instytucji finansowej

- prowadzenie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej PPK.

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2021 r. zapoznał się z materiałem dotyczącym wdrażania PPK w jednostkach organizacyjnych PZD.  Pozytywnie ocenia działania większości Okręgów w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o PPK na poziomie biur OZ, natomiast do oceny sytuacji w ROD niezbędne są pełne i rzetelne informacje, których oczekuje od Okręgowych Zarządów.

PPK obowiązkowe dla pracodawcy

Z przekazanych przez OZ materiałów wynika, że niektóre jednostki PZD mają problem z określeniem obowiązku wdrożenia PPK. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych każdy pracodawca, a więc i OZ i ZROD musi zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, jeśli zatrudnia na umowę o pracę lub umowę zlecenie przynajmniej jedną osobę, która ukończyła 18 lat, a nie ukończyła 70 lat, za którą odprowadza obowiązkowo składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Z obowiązku tego nie zwalnia pracodawcy nawet złożona przez wszystkich pracowników rezygnacja z dokonywana wpłat do PPK. W takim przypadku OZ i ZROD zawiera tylko umowę na zarządzanie PPK, a nie zawiera umowy o prowadzenie PPK. 

Umowę o prowadzenie PPK OZ i ZROD zawierają obowiązkowo na rzecz pracowników, którzy ukończyli 18 lat, ale nie ukończyli 55. roku życia, chyba, że złożyli deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat.  Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat muszą samodzielnie zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o zawarcie w ich imieniu takiej umowy. Jeśli tego nie zrobią, pracodawca nie zapisuje ich do PPK.

Pracownicy co do zasady, powinni być́ zapisywani do PPK dopiero po okresie 3-miesięcznego zatrudnienia u danego pracodawcy, liczonego jako 90 dni.

Umowy zlecenie a PPK

W wielu Rodzinnych Ogrodach Działkowych zawierane są wyłącznie umowy zlecenie. Jednak zatrudnianie osób tylko na podstawie umów zlecenie nie wyłącza Zarządu ROD z obowiązku utworzenia PPK. Zarząd ROD, który zatrudnia na umowy zlecenie pełnoletnich zleceniobiorców i  opłaca z tytułu tych umów obowiązkowo składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe musi zawrzeć umowę o zarządzanie PPK.

W przypadku umów  krótkoterminowych, cyklicznie odnawianych, Zarząd ROD musi kontrolować powtarzające się okresy zatrudnienia danego pracownika. Podobnie jednak jak w przypadku umów o pracę tak i w przypadku zleceń ZROD zgłasza do PPK pracownika, po upływie 3 miesięcznego okresu zatrudnienia tego pracownika w ROD. Zgłoszenie do PPK musi nastąpić w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik osiągnął 3 miesięczny staż pracy. Do okresu 3 miesięcy zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w ROD, jeśli z tytułu tych umów odprowadzane były obowiązkowo składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Temat pracowniczych planów kapitałowych jest dość trudny i  może budzić wiele wątpliwości. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o PPK pracodawcom objętym obowiązkiem PPK grożą wysokie kary finansowe. O ile wszystkie Okręgowe Zarządy zobowiązane są do zawarcia umów o zarządzanie PPK, o tyle w przypadku Rodzinnych Ogrodów Działkowych niezwykle istotne jest rzetelne ustalenie, które z nich podlegają obowiązkowi uruchomienia PPK. 

Krajowy Zarząd PZD apeluje do Zarządów ROD i Okręgowych Zarządów PZD o nieodkładanie działań w czasie.

Okręgowe Zarządy służą Zarządom ROD pełnym, merytorycznym wsparciem w zakresie określenia obowiązku uruchomienia PPK, jak i pomocą w przeprowadzeniu procesu wdrożeniowego.

 

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 11 lutego 2021 r.

Facebook