Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

2018-07-10 12:27

Komunikat Krajowego Zarządu PZD

z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie rządowego projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

 

Krajowy Zarząd PZD informuje, że w dniu 27.06.2018 r. do Marszałka Sejmu RP został wniesiony rządowy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Zgodnie z uzasadnieniem, celem projektu jest usprawnienie dotychczasowych procesów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność. Projekt  przewiduje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi przekształci się z mocy prawa we własność. W zamian za to, nowi właściciele gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi będą zobowiązani przez okres 20 lat płacić na rzecz dawnych właścicieli gruntów (podmiotów publicznych) roczną opłatę przekształceniową. Wysokość tej opłaty ma być równia opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę można będzie rozłożyć na raty, odroczyć termin jej zapłaty czy też uzyskać od niej bonifikatę.

Z uwagi, że w projekcie ustawy (w art. 15 pkt. 2) zaproponowano uchylenie ust. 1 b pkt. 1 w art. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w brzmieniu: „Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 1)         nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców”, Krajowy Zarząd PZD dokonał analizy treści projektu ustawy pod kątem konsekwencji zaproponowanych zmian dla PZD, ROD i działkowców.

Po przeanalizowaniu treści ww. zapisu, Krajowy Zarząd PZD stwierdził, że uchylenie ust. 1 b pkt. 1 w art. 1  nie zmieni sytuacji prawnej PZD, ROD i działkowców. Zaproponowana zmiana związana jest wyłącznie z realizacją zapisów wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10.03.2015 r. (K 29/12), w którym uznano za niezgodny z Konstytucją RP m.in. zapis dopuszczający możliwość uzyskania prawa własności do gruntów, będących wcześniej w użytkowaniu wieczystym przez osoby prawne (poza nielicznymi wyjątkami). W ww. projekcie ustawy pozbawiono osoby prawne możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, co spowodowało uchylenie zapisu dotyczącego PZD, który stał się bezprzedmiotowy.

Uchylenie ust. 1 b pkt. 1 w art. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ma zatem wyłączenie charakter redakcyjny, uzasadniony względami prawidłowej techniki prawodawczej. Przedmiotowa ustawa nigdy nie przewidywała dla PZD, działkowców możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Takie uprawnienie posiadały wyłącznie osoby fizyczne (spełniające określone kryteria), a do wyroku TK – również osoby prawne (z wyłączeniem Polskiego Związku Działkowców).

Przy okazji analizy ww. zapisu rządowego projektu ustawy, Krajowy Zarząd PZD zbadał również, jakie ewentualnie inne konsekwencje może mieć treść ww. projektu dla Związku, ogrodów i działkowców. W szczególności KZ PZD ustalił, czy istnieje ryzyko związane z nabyciem przez PZD z mocy prawa własności nieruchomości, zajmowanych przez ROD, które są zabudowane budynkami mieszkalnymi niezgodnie z ustawą o ROD (art. 13 ust. 1).

Po przeanalizowaniu treści rządowego projektu, KZ PZD wykluczył taką możliwość. Zgodnie z art. 1 ust. 3 tegoż projektu, dla przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność wymagane jest zabudowanie nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym wyłącznie budynkiem mieszkalnym (ewentualnie budynkami, obiektami budowlanymi oraz urządzeniami umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z takich budynków). Grunty ogrodów działkowych, będące w użytkowaniu wieczystym PZD są sporadycznie zabudowane budynkami mieszkalnymi. W większości przypadków dominuje na nich zabudowa w postaci altan oraz budynków, obiektów i urządzeń, stanowiących infrastrukturę ogrodową. W związku z powyższym, ryzyko, że organ administracji stwierdzi z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. uwłaszczenie PZD na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jest bardzo niewielkie.  Wobec tego należy uznać, że uchwalenie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności w dotychczasowym brzmieniu nie będzie miało wpływu na dalsze funkcjonowanie PZD, ROD i prawa działkowców.

Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (druk 2673) dostępny jest na stronie internetowej www.sejm.gov.pl. . W dniu 5 lipca b.r. odbyło się pierwsze jego czytanie, na posiedzeniu Sejmu RP. Następnie, został on skierowany do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które mają rozpatrzyć projekt ustawy na posiedzeniu w dniu 12 lipca.  Zgodnie z porządkiem 67. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 18 lipca b.r. komisje przedstawią Sejmowi sprawozdanie o projekcie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy!

KRAJOWY ZARZĄD PZD

Warszawa, dnia 10  lipca 2018 r.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Facebook