Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD

2019-04-10 15:37
Od 2012 r., Krajowy Zarząd PZD podejmuje liczne działania na rzecz zmiany niekorzystnych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej ustawą śmieciową). W ostatnim czasie tj. od września 2018 r. aktywnie uczestniczy w pracach związanych z nowelizacją ww. ustawy, w celu poprawy gospodarki odpadami komunalnymi, w tym obniżenia opłat za wywóz śmieci z terenów ROD.
 
W ramach ww. prac, KZ PZD na bieżąco monitoruje zmiany dokonywane przez Ministerstwo Środowiska w procesie legislacyjnym związanym ze zmianą ustawy śmieciowej, dokonuje oceny prawnej wprowadzanych poprawek, a także występuje do Ministra Środowiska z propozycjami i uwagami w interesie ROD i działkowców (pismo z dnia 3.09.2018 r. i 31.01.2019 r.). Jak się okazuje, działania KZ PZD, przy wsparciu pozostałych struktur PZD przynoszą rezultaty. Ministerstwo Środowiska uwzględniło postulaty PZD w zakresie proponowanych zmian w nowelizacji ustawy śmieciowej. W związku z czym, w dniu 5.04.2019 r. KZ PZD skierował do MŚ pismo z podziękowaniami w tej sprawie oraz zwrócił się o: 
 
korektę redakcyjną przepisów przejściowych,
uzupełnienie ustawy o nowy przepis przejściowy, który umożliwi ROD powrót z gminnego systemu odbioru odpadów na indywidualne umowy,
ponowne rozważenie zastosowania wobec ROD zwolnienia z części opłaty śmieciowej w związku z kompostowaniem przez działkowców bioodpadów w kompostownikach ogrodowych.
Pełna treść wystąpienia do MŚ dostępna jest na stronie: www.pzd.pl.
 
Jeżeli zatem wejdzie w życie ww. projekt nowelizacji ustawy śmieciowej (w aktualnym brzmieniu), w ROD będą obowiązywały następujące zasady wywozu śmieci:
 
ROD zostaną zwolnione z ryczałtowego systemu wywozu odpadów komunalnych,  
ROD będą rozliczać wywóz śmieci na podstawie umów z prywatnymi firmami lub na podstawie systemu gminnego właściwego dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne tj. na podstawie deklaracji śmieciowych, w których zarządy ROD będą mogły same wyliczać opłatę za śmieci,
w przypadku podjęcia przez radę gminy/miasta uchwały w sprawie objęcia nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne (w tym ROD) gminnym systemem wywozu odpadów, zarządy ROD będą mogły same zadecydować, czy chcą do tego systemu przystąpić. System gminny – tak jak jest to obecnie  – nie będzie już odgórnie „narzucany” ROD. Na objęcie ROD gminnym systemem odbioru odpadów, zarząd ROD będzie musiał wyrazić pisemną zgodę,
zostaną wprowadzone maksymalne stawki opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD –  związane z pojemnością worka/pojemnika. Ich wysokość będzie uzależniona – tak jak w przypadku nieruchomości zamieszkanych - od przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem ustalaną na podstawie corocznego obwieszczenia Prezesa GUS. I tak, ww. stawki nie będą mogły przekroczyć 3,2 % przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o poj. 1100 litrów lub 1% przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o poj. 120 l. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat będą ustalane w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.
Zgodnie z ostatnim obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 27.03.2019 r. przeciętny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem wynosi 1693 zł. Co w praktyce oznacza, że maksymalna wysokość stawki opłaty za wywóz śmieci posegregowanych za 120 litrowy worek nie będzie mogła przekroczyć 16,93 zł lub za pojemnik o pojemności 1100 litrów – 54,17 zł.
 
gdy odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma wynieść 2-krotność (a nie jak wcześniej proponowano – 4-krotność) stawki ustalonej zgodnie z uchwałą rady miasta/gminy,
w przypadku, gdy nastąpią zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty śmieciowej, zarząd ROD będzie zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie do dnia 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a nie jak dotychczas - w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany,
przepisy przejściowe (po korekcie zaproponowanej przez PZD):
jeżeli w dniu wejście w życie ustawy (nowelizacja ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia) do ROD stosowano stawkę opłaty inną niż określona w art. 6j ust. 3 (czyli ryczałtową), stawka ta ma obowiązywać do czasu wejścia w życie uchwały rady miasta/gminy ustalającej stawkę opłaty tak jak dla nieruchomości niezamieszkałych na których powstają opady komunalne, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
jeżeli w dniu wejście w życie ustawy, do ROD stosowano stawki opłat wyższe niż stawki maksymalne, o których mowa w art. 6 k ust. 2a pkt 5 ustawy, te stawki będą obowiązywały do czasu wejścia w życie uchwały rady miasta/gminy ustalającej stawki opłaty nie przekraczające stawek maksymalnych, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
 
 
Zgodnie z ostatnimi informacjami na stronie internetowej RCL ww. projekt nowelizacji ustawy śmieciowej jest obecnie rozpatrywany przez Komisję Prawniczą. Wobec czego, KZ PZD będzie nadal monitorował ewentualne zmiany dokonywane w procesie legislacyjnym i na bieżącą reagował, zgłaszając w tym zakresie stosowne postulaty. 
 
Mając na uwadze znaczenie wystąpień kierowanych do Ministra Środowiska przez organy PZD oraz działkowców, prosimy o dalsze wpieranie naszych działań mających na celu poprawę sytuacji „śmieciowej” w ogrodach działkowych!
 
 
 
Krajowy Zarząd
 
Polskiego Związku Działkowców
 
 
 
Warszawa, dnia 10 kwietnia 2019 r.  
 
 
 
 
 
 
Facebook