Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego

2019-04-10 15:35

Krajowy Zarząd PZD informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zostały zamieszczone najistotniejsze założenia reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego wypracowane w ramach Zespołu doradczego MIiR do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno – budowalnego i systemu planowania przestrzennego. (https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/wyniki-prac-zespolu-doradczego-do-spraw-reformy-procesu-inwestycyjno-budowlanego-i-systemu-planowania-przestrzennego/). Z powyższego materiału wynika, iż w Ministerstwie toczą się zaawansowane prace nad nową ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która – jak wynika z założeń – wprowadzi rewolucję w planowaniu przestrzennym. Jednocześnie z wypowiedzi Artura Sobonia – Sekretarza Stanu, wynika, iż na dniach powinien być gotowy projekt nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z przedstawionych założeń wynika, iż aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpione przez plan przeznaczenia. Będzie on jednak inaczej niż studium aktem prawa miejscowego, a więc będzie wiązał nie tylko gminy ale i mieszkańców, gdyż będzie zawierał przepisy powszechnie obowiązujące i mogące być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Plan przeznaczenia będzie tworzony dla terenu całego miasta i będzie prognozował realizację planu, terminy uchwalania planów zabudowy oraz oddziaływanie na środowisko. Będzie przestrzennym zobrazowaniem strategii rozwoju gminy i będzie stanowił podstawę do wszelkich przekształceń strukturalnych.

Z kolei plan zabudowy ma zastąpić obecnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Będzie on tworzony dla terenów wyznaczonych w planach przeznaczenia i będzie podstawą do wydawania pozwolenia na budowę. W planie obowiązkowo będą ustalane m.in. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, czy granice obszarów lokalizacji terenów przestrzeni publicznej, społecznej i terenów zielonych.

Założenia przewidują także większy i faktyczny – a nie prowizoryczny, jak jest obecnie – udział społeczności lokalnej w tworzeniu nowych bądź zmiany planów przeznaczenia i planów zabudowy. 

Krajowy Zarząd PZD uznaje, iż zmiany w planowaniu przestrzennym są konieczne, gdyż wpłyną pozytywnie na system planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także wyeliminują chaotyczną zabudowę, która często prowadzi do pogorszenia warunków życia społeczności lokalnej. Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż Polski Związek Działkowców jest jednym z największych stowarzyszeń ogólnopolskich w kraju, Krajowy Zarząd PZD wystąpił z pismem do Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, celem zaproszenia Polskiego Związku Działkowców do konsultacji przedmiotowego projektu. Polski Związek Działkowców zrzesza 4 626 rodzinnych ogrodów działkowych zajmujących ponad 40 tys. ha ziemi. Na tych terenach urządzonych jest ponad 900 tysięcy działek użytkowanych przez ponad 1 mln członków PZD. Biorąc pod uwagę, iż w większości z działek korzystają całe rodziny, faktycznych użytkowników może być zatem nawet około 4 mln. Powyższe dane świadczą o tym, iż głos działkowców i struktur PZD winien być brany pod uwagę w sprawach ważnych dla społeczności, w szczególności, gdy zmiany legislacyjne dotyczą gruntów. Rodzinne ogrody działkowe pełnią we współczesnej Polsce wiele, bardzo istotnych zadań m.in. ekologicznych, edukacyjnych, kulturalnych i socjalnych. Ponadto, mają bardzo duży wpływ na poprawę środowiska w miastach, w szczególności w tych większych, które borykają się z coraz większym smogiem. ROD mają też długą tradycję w społeczeństwie polskim. Dlatego też głos działkowców, którzy stanowią około 10% społeczeństwa w Polsce winien być wysłuchany i wzięty pod uwagę przy tworzeniu nowej ustawy.

Z uwagi na powyższe, KZ PZD złożył Ministrowi deklarację gotowości zapoznania się z projektem, złożenia opinii bądź ewentualnych uwag, a także udziału w dyskusjach.

 

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

 

 

 

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2019 r.

 
Facebook