Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie nowelizacji ustawy „śmieciowej”

2018-09-10 10:08

W dniu 3 września br. do jednostki krajowej PZD wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, jej celem jest uproszczenie i ujednolicenie systemów gospodarowania odpadami, zwiększenie kontroli nad sposobem gospodarowania odpadami i poziomu selektywnego zbierania i recyklingu. 

Projekt zakłada także diametralne zmiany w zakresie gospodarki odpadami w ROD. Najważniejsze z proponowanych zmian oznaczają, że:

1) odbiór śmieci ze wszystkich ogrodów będzie odbywał się na podstawie deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym, ROD nie będą już mogły indywidualnie zlecać wywozu śmieci prywatnym firmom. (zmiana ust. 1 w art. 6c)

2) zarządy ROD będą musiały składać deklarację „śmieciową”, w której zaznaczą pojemność (ewentualnie liczbę) pojemników/worków do wywiezienia z terenu ROD, następnie mnożyć ją przez częstotliwość wywozu śmieci w miesiącu i mnożyć przez stawkę opłaty za pojemnik w określonej pojemności. W ten sposób będzie wyliczana miesięczna opłata za wywóz śmieci. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, wysokość stawki powinna być określona dla całego ogrodu, a nie dla pojedynczej działki.

3) rada gminy zwolni z części opłaty za wywóz śmieci właściciela nieruchomości, w tym ROD, który zagospodarowuje bioodpady w przydomowym kompostowniku (dodanie ust. 4a w art. 6k). Informację dotyczącą posiadanych kompostowników, zarząd ROD będzie podawał w deklaracji „śmieciowej” (dodanie pkt. 7 w ust. 1 b w art. 6m)

4)  w przypadku niedopełnienia przez ROD selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady będzie przyjmował je jako zmieszane i informował o tym gminę. Na podstawie powiadomienia w drodze decyzji określi ona wysokość opłaty tak jak za śmieci zmieszane. Stawka opłaty za śmieci zmieszane będzie 4 – krotnie wyższa niż za segregowane(obecnie jest 2 – krotnie wyższa) (zmiana ust. 3 i dodanie ust. 3a i 3b w art. 6k).

Przypomnijmy, że PZD od 5 lat usilnie zabiegał o zmianę zapisów ustawy „śmieciowej”, która wprowadziła niesprawiedliwe zasady ustalania opłat za  odpady na terenach ROD, oderwane od faktycznej ilości śmieci powstających w ogrodach i skutkujące drastycznymi podwyżkami. Z jednostek PZD do Ministerstwa Środowiska skierowano liczne pisma o zmianę ustawy. Najwyraźniej okazały się one skuteczne. Proponowane zmiany zdają się iść w kierunku postulowanym przez działkowców, zaś w uzasadnieniu projektu ustawy wprost przywołano liczne petycje od środowiska działkowców.

W chwili obecnej KZ PZD wystosował do wszystkich OZ PZD pismo o zapoznanie się z projektem i zgłaszanie do jednostki krajowej PZD opinii i uwag wynikających z doświadczeń z gospodarką odpadami w ROD.

Po dokonaniu analizy projektu oraz propozycji i uwag zgłoszonych przez jednostki terenowe PZD, KZ PZD zamierza przekazać do Ministerstwa Środowiska oficjalne stanowisko w sprawie.

 Z projektem ustawy można zapoznać się na stronie  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315504.

 KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCOW

Warszawa, dnia 7 września 2018 r.

 

 

 

 

Facebook