Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD w sprawie kontroli ROD dokonywanych przez Wody Polskie w celu ustalenia wysokości opłat wodnych

2018-04-06 09:59

Komunikat Krajowego Zarządu  PZD

w sprawie kontroli ROD dokonywanych przez Wody Polskie w celu

ustalenia wysokości opłat wodnych

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej: Wody Polskie) rozpoczęło okresowe (kwartalne) kontrole korzystania z wód przez Rodzinne Ogrody Działkowe. Kontrole prowadzone są przez właściwe miejscowo zlewnie i dotyczą warunków ustalonych w decyzjach administracyjnych (pozwoleniach wodnoprawnych) wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne. Celem prowadzonych kontroli jest ustalenie ilości pobieranych wód, a w konsekwencji - wysokości opłat zmiennych za pobór wód.

Zawiadomienia Wód Polskich o zamiarze przeprowadzenia kontroli wpływają do jednostki krajowej i okręgowych zarządów PZD; choć ich bezpośrednimi adresatami są Rodzinne Ogrody Działkowe – tj. jednostki, korzystające z wód. Zawiadomienia dotyczą kontroli wszystkich ROD funkcjonujących na obszarze działania zlewni (który najczęściej obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym więcej niż jeden okręgowy zarząd).

Kontrole dotyczą aktualnie I kwartału 2018 r.; kolejne będą dotyczyły następnych kwartałów  i mają na celu ustalenie ilości pobieranych wód. Kontrole dokonywane są w siedzibie organu kontrolującego (zlewni) w  drodze listownej i polegają na konieczności wypełnienia przez zarządy ROD formularzy dostępnych na stronach internetowych właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej i przekazania ich (po wypełnieniu i podpisaniu przez uprawnioną osobę) do jednostki kontrolującej w terminie wskazanym w zawiadomieniu o kontroli. Żeby usprawnić i przyspieszyć proces kontroli zlewnie proszą o przekazanie wykazów także w edytowalnej formie elektronicznej i przesłanie ich  na adres mailowy wskazany w zawiadomieniu o kontroli.

W przypadku nieprzekazania wykazów w terminie ustalonym w zawiadomieniu kontrola  gospodarowania wodami odbywa się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu korzystania  z usług wodnych w terminie wskazanym przez Wody Polskie.

Krajowy Zarząd PZD niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomień o kontroli przekaże je właściwym miejscowo okręgowym zarządom. W piśmie przekazującym zawiadomienie o kontroli zostaną zawarte wskazówki do dalszego postepowania w sprawie. Okręgowe Zarządy będą bezpośrednio kontaktować się z zarządami ROD, których kontrola będzie dotyczyć w sposób zapewniający jak najszybsze przekazanie informacji o kontroli i obowiązkach z niej wynikających.

Jednocześnie przypominamy, że informacje o opłatach za pobór wód oraz sposobie ich obliczania, a także czynnikach mających wpływ na wysokość opłat oraz procedurze odwoławczej zawarte są w Wytycznych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, opublikowanych w Biuletynie Nr 4.

 

Warszawa, 5 kwietnia 2018 r.                                                                           Krajowy Zarząd PZD

 

Facebook