Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie odpowiedzi Ministra Środowiska dotyczącej wycinki drzew na terenie ROD i działek

2019-03-08 13:04

W dniu 25.10.2018 r. Krajowy Zarząd PZD wystąpił do Ministra Środowiska w sprawie wycinki drzew ozdobnych z działek i z terenów ogólnych ROD. 

W ww. piśmie wskazał, że obecnie działkowcy oraz PZD korzystają ze zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew w ograniczonym zakresie. Mają bowiem prawo wycinać bez zezwolenia tylko drzewa owocowe, krzewy rosnące w skupisku o pow. do 25 m2 oraz drzewa, których obwód na wysokości 5 cm nie jest większy niż: 80 cm – w odniesieniu do topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm – w odniesieniu do kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. W odniesieniu do innych drzew (w tym ozdobnych), działkowcy i PZD muszą występować do właściwych organów z wnioskami o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę.

KZ PZD uznał, że ww. zwolnienia są niewystarczające dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ROD. Obecne usytuowanie wielu drzew, powoduje bowiem wiele problemów w korzystaniu i zagospodarowywaniu działek, zaś procedura związana z ich wycinką – sformalizowana i czasochłonna – utrudnia lub  wręcz blokuje prowadzenie na działkach upraw ogrodniczych.

Ponadto, niezrozumiałe jest obciążanie działkowców ww. obowiązkiem, podczas gdy inne osoby fizyczne, będące właścicielami gruntów, które chcą wyciąć drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – nie muszą występować o zezwolenie na wycinkę (muszą tylko dokonać zgłoszenia). Mimo że ich sytuacja prawna jest bardzo podobna do działkowców, różni ich tylko tytuł prawny do gruntu.

Podkreślono również, że grunty ogrodów to w większości grunty rolne, a ich wycinka służy m.in. „przywróceniu gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego”. Wobec czego – tak jak to słusznie zauważył Urząd Miasta w Jeleniej Górze – powinna korzystać ze zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę.

Biorąc powyższe pod uwagę, KZ PZD zwrócił do MŚ o zainicjowanie zmian w ustawie o ochronie przyrody, która reguluje wycinkę drzew i wprowadzenie generalnego zwolnienia działkowców i PZD z obowiązku występowania o zezwolenie na usuwanie drzew z terenów działek i ROD.

W dniu 4.02.2019 r. MŚ udzielił odpowiedzi na ww. pismo KR PZD, w której nie podzielił ww. argumentacji PZD. Nie zgodził się m.in. z tym, że procedura związana z uzyskiwaniem zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów jest sformalizowana i czasochłonna. Uznał, że czas rozpatrzenia danej sprawy wynika przede wszystkim z zapisów ustawy o ochronie przyrody, stopnia jej skomplikowania oraz kompletności złożonego wniosku.

Wskazał również, że rozszerzenie możliwości dokonywania przez PZD i działkowców ewentualnego zgłoszenia wycinki (zamiast składania wniosków o zezwolenie) „nie byłoby korzystne dla ochrony przyrody”. Natomiast potraktowanie ROD jako gruntów rolnych jest „błędne”. Dlatego też, do wycinki drzew i krzewów na terenie ROD nie może mieć zastosowanie zwolnienie, z którego korzystają zadrzewienia na gruntach rolnych, gdy ich wycinka służy „przywróceniu gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego”.

Tym samym, Ministerstwo Środowiska oddaliło wniosek PZD o zwolnienie Związku i działkowców z konieczności występowania z wnioskami o wydanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów ozdobnych.

Związek nie podziela ww. argumentacji Ministerstwa Środowiska w tej sprawie. W szczególności, mając bogate doświadczenie z zakresu postępowań administracyjnych związanych z zezwoleniami na wycinkę drzew na terenie ROD i dzialek nie zgadza się z MŚ, że „niezasadne jest określenie (przez PZD) całej procedury (związanej z uzyskaniem zezwolenia) jako sformalizowanej i czasochłonnej”. Analizując już same przepisy ustawy o ochronie przyrody można zauważyć, że aby wyciąć drzewo lub krzew należy złożyć szereg dokumentów w celu uzyskania zezwolenia na wycinkę. Ponadto, sprawę komplikują różne procedury wydawania decyzji, które różnią się w zaleśności od danego miasta/gminy.

Jeżeli chodzi o przepisy prawne, to w celu uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, należy złożyć do odpowiedniego organu wniosek, o którym mowa w art. 83 b ustawy o ochronie przyrody i załączyć odpowiednie dokumenty. W przypadku ogrodów i działek wniosek o wycinkę drzewa lub krzewu będzie musiał zawierać (najczęściej):

1)       imię, nazwisko i adres (w przypadku działkowców) albo nazwę i siedzibę (w przypadku         zarządu ROD),

2)       oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością,

3)       zgodę właściciela nieruchomości na wycinkę drzew lub krzewów (w tym zakresie praktyka jest różna),

4)       nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5)       obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a)       posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,

b)       nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6)       wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7)      miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8)       rysunek, mapę określające usytuowanie drzewa lub krzewu.

Po wpłynięciu wniosku, właściwy organ wszczyna postępowanie w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew i ustala strony postępowania, a następnie wysyła do nich zawiadomienie o wszczęciu postępowania. W praktyce, stronami postępowania będą najczęściej: właściciel nieruchomości, współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści.

Po wszczęciu postępowania, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych. W szczególności, urzędnik organu sprawdzi, czy usunięcie drzewa lub krzewu nie naruszy zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów np. czy nie zostanie zniszczone gniazdo ptaków. W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków (zezwolenie takie wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Minister Środowiska, na podstawie wniosku spełniające kryteria określone w art. 56 ustawy o ochronie przyrody). Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu (art. 83 c ust. 1-3 ustawy o ochronie przyrody).

Jeśli usunięcie drzewa lub krzewu jest uzasadnione, urząd wydaje decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa lub krzewu. W zezwoleniu urząd określi m.in.: nazwę gatunku drzewa lub krzewu, które można usunąć, obwód pnia drzewa oraz termin usunięcia. Ponadto, urząd określi wysokość opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, chyba że zachodzą przesłanki zwolnienia z ww. opłaty. Urząd może nakazać w zezwoleniu, aby działkowiec lub zarząd ROD przesadził drzewa lub krzewy lub nasadził nowe. Oczywiście, w takim przypadku, urząd weźmie pod uwagę, czy jest na to odpowiednie miejsce. Urząd może wskazać też dodatkowo warunki techniczne sadzenia lub przesadzenia drzewa lub krzewu (art. 83 d ustawy o ochronie przyrody).

Powyższe potwierdza, że uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów - wbrew twierdzeniom resortu Środowiska - jest bardzo pracochłonne i długotrwałe, co utrudnia lub wręcz blokuje prowadzenie na działkach upraw ogrodniczych, które stanowią jedną z podstawowych funkcji ROD i działek. Krajowa Rada PZD będzie zatem dalej monitorować ewentualne prace dotyczące zmiany ustawy o ochronie przyrody i  zgłaszać postulaty, mające na celu zabepieczenie prawidłowego funkcjonowania ROD oraz prawnie uzasadnionych interesów działkowców.

 

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 7 marca 2019 r.

 

 

 

 

 

Facebook