Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie bezzwrotnych pożyczek z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

2020-12-23 08:44

Na posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD z dniu 16 grudnia 2020 roku, przedstawiany został temat pożyczek udzielanych dla ROD w związku z prowadzoną działalnością statutową na podstawie art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. członkowie

Z informacji przekazanych przez okręgi wynika, iż 277 ROD wystąpiło o uzyskanie takiej pomocy, z czego już 70 ROD otrzymało środki na konta ROD.

Podstawowe zasady dotyczące uzyskania pożyczki są następujące:

 • Pożyczka z Funduszu Pracy udzielana jest organizacjom pozarządowym i podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r. Działalność nie mogła być zawieszona przynajmniej w jednym z dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r.
   
 • Pożyczka udzielana jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej tj. opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu pomieszczeń.
   
 • Pożyczka udzielana jest jednorazowo do 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku, przy czym wysokość nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100 000 zł, informację w tej sprawie składa podmiot w formie oświadczenia.
   
 • Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.
   
 • Spłata pożyczki rozpoczyna się po 3-miesięcznym okresie karencji, a okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
   
 • Pożyczka wraz z odsetkami jest umarzana pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
   
 • Można korzystać z pożyczki na podstawie art. 15 zzda specustawy, jak i innych świadczeń w ramach tarczy antykryzysowej.
   
 • Pożyczka udzielana jest na podstawie wniosku, umowy, formularza informacji i pełnomocnictwa złożonych w powiatowym urzędzie pracy. Nie trzeba wydatków udokumentować, nie trzeba wykazywać spadku działalności lub utraty dochodów.
   
 • Termin na składanie wniosków o uzyskanie pożyczki kończy się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Pożyczki pochodzą z Funduszu Pracy, który jest państwowym funduszem celowym, a jego dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gromadzi się w jego ramach środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Składki na Fundusz Pracy odprowadzane są przez pracodawców. Obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy rodzi się w momencie objęcia danej osoby ubezpieczeniami społecznymi. Oznacza to, że składki na Fundusz Pracy odprowadza się zarówno z wynagrodzeń ze stosunku pracy, z umów cywilnoprawnych, jak i z obowiązkowych składek opłacanych przez przedsiębiorców z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Rodzinne ogrody działkowe będące jednostkami organizacyjnymi PZD posiadają status pracodawcy, a więc posiadają też status płatników składek. ROD samodzielnie odprowadzają składki ZUS z tytułu zatrudniania poszczególnych osób, czy to w ramach umowy o pracę czy umowy zlecenia. Zatem na gruncie prawa pracy rodzinne ogrody działkowe są jednostkami organizacyjnymi mającymi odpowiednie prawa i obowiązki, gdyż są wyodrębnione organizacyjnie oraz mają zdolność zatrudniania pracowników.

PZD jest organizacją pozarządową, powstałą w oparciu o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Posiada osobowość prawną i działa poprzez swoje organy ustanowione statutem. Z przedmiotowej osobowości korzystają wszystkie organy PZD, w tym również zarządy ROD funkcjonujące w rodzinnych ogrodach działkowych. Rodzinne ogrody działkowe są podmiotami samorządnymi, samofinansującymi się i samobilansującymi się. Oznacza to, że każdy z nich prowadzi odrębną ewidencję księgową, w której ujmuje wszystkie zdarzenia gospodarcze, w tym każda z jednostek zaciąga zgodnie z własnym preliminarzem zobowiązania, które realizuje. Każdy z tych ogrodów ponosi koszty prowadzenia działalności statutowej. Ponadto, każdy z ogrodów posiada własny numer REGON i numer NIP, którymi posługują się przy wszelkich transakcjach realizowanych w ramach prowadzonej działalności statutowej. Zgodnie ze statutem PZD w zakresie spraw zwykłego zarządu wskazanych w § 72, zarząd ROD samodzielnie reprezentuje PZD, w tym w sprawach sądowych, administracyjnych i podatkowych. W tym zakresie zarząd ROD może samodzielnie zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu PZD. W sprawach przekraczających zwykły zarząd również może reprezentować PZD, ale po uzyskaniu zgody OZ PZD.

Mając powyższe na uwadze, Krajowy Zarząd PZD podjął decyzję o wystąpieniu do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z pismem, w którym wskazana została istota funkcjonowania ROD w ramach korzystania z uprawnień i osobowości prawnej PZD przez rodzinne ogrody działkowe, w tym wskazano na interpretację art. 15 zzda specustawy, oraz przepisów odnoszących się do rodzinnych ogrodów działkowych zrzeszonych w PZD.

Dlatego też, Krajowy Zarząd PZD uznaje, iż rodzinne ogrody działkowe są uprawnione do występowania o pożyczki z Funduszu Pracy na podstawie art. 15 zzda ww. specustawy.

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Warszawa, dnia 16 grudnia 2020 roku

Facebook