Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Komunikat biura jednostki krajowej w sprawie narady inspektorów ds. terenowo-prawnych

2018-11-20 14:31

W dniach 14-15 listopada br. odbyła się zorganizowana przez jednostkę krajową PZD narada inspektorów ds. inwestycji zatrudnionych w Okręgowych Zarządach PZD. Na naradzie poruszono szereg tematów związanych z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczeniem inwestycji w ROD.

Przedstawiono informacje i problemy występujące w procesie inwestycyjnym, począwszy od momentu przygotowania przez zarządy ROD wniosku na walne zebrania, poprzez uchwały walnych zebrań o zamierzeniu inwestycyjnym lub remontowym, wybór wykonawców, a skończywszy na rozliczeniu inwestycji. Dyskutowano na temat finansowania realizacji inwestycji, prezentując osiągnięcia PZD w pozyskaniu dotacji zewnętrznych na realizację zamierzeń inwestycyjnych i remontowych. Rozważano kwestie praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowalne w kontekście przysługujących PZD praw do zajmowanych przez ROD gruntów. Zaprezentowano podstawowe problemy zdiagnozowane w trakcie dokonywanych kontroli zarządów ROD w zakresie inwestycji. Dyskutowano również na temat realizacji Programu budowy siedzib oraz roli służb inwestycyjnych w procesie ustanawiania służebności oraz czasowych zajęć terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Wstęp oraz podsumowanie omawianych tematów zaprezentowali pracownicy Wydziału Gospodarki Gruntami jednostki krajowej PZD, prelegentami prezentującymi poszczególne bloki tematyczne oraz opisującymi doświadczenia jednostek terenowych PZD byli pracownicy ds. inwestycyjnych okręgowych zarządów: w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Kaliszu, w Szczecinie, a także okręgowych zarządów między innymi: Podlaskiego, Małopolskiego, Świętokrzyskiego, Mazowieckiego, Sudeckiego, Śląskiego, Łódzkiego, Toruńsko-Włocławskiego i Podkarpackiego. Udział w następującej po wystąpieniach dyskusji wzięli wszyscy zaproszeni pracownicy. 

Kwestie podkreślane przez prelegentów i osoby biorące udział w dyskusji koncentrowały się wokół konieczności zapewnienia zarządom ROD przez służby inwestycyjne kompleksowej pomocy i wsparcia – w szczególności prawnego i technicznego – w realizacji i rozliczaniu procesu inwestycji, a także konieczności wzmożenia działań Okręgów na rzecz pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, w tym ścisłej współpracy z władzami samorządowymi. Za nieocenioną w tym zakresie uznano również rolę Kolegiów Prezesów.

W drugim dniu narady, we wspólnym bloku tematycznym inspektorów ds. inwestycji oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych, podnoszone były dwa tematy: rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz wykonanie przez zarządy ROD obowiązków wynikających z ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne.

Działania Związku na rzecz rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zaprezentował Prezes PZD – Pan Eugeniusz Kondracki, podkreślając rolę inwestycji jako jednego z kluczowych elementów warunkujących rozwój ROD. Prezes PZD położył nacisk na konieczność wykorzystania potencjału służb inwestycyjnych oraz terenowo-prawnych w pracach na rzecz ROD. W zagospodarowaniu ROD oraz ich rozwoju winno również zaistnieć Państwo.

Podsumowując wystąpienia prelegentów oraz osób uczestniczących w dyskusji podkreślono rolę, jaką powinny pełnić okręgowe zarządy PZD oraz służby inwestycyjne w procesie inwestycyjnym, koncentrującą się przede wszystkim na zapewnieniu ochrony interesów PZD i działkowców. Wskazano także na konieczność wzajemnej komunikacji między jednostkami PZD: zarządami ROD, okręgowymi zarządami oraz jednostką krajową. W dobie obecnej wzajemna, szybka wymiana komunikatów i zachowywanie kontaktu między strukturami Związku winna należeć do podstawowych standardów. To wszystko ma służyć poprawie wizerunku PZD.

Biuro jednostki krajowej 
PZD

 

 

 

 

Facebook