• Slider 15

Kolejny etap budowy sektora II w ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu.

Budowa nowego ogrodu działkowego, który będzie sektorem już istniejącego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Niezapominajka” w Grudziądzu wchodzi w kolejny etap. Prezydent Miasta Grudziądza Pan Maciej Glamowski w odpowiedzi na pismo Krajowej Rady z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie wzmożonego zapotrzebowania na działki oraz konieczności rozwoju ROD, celem zaspokojenia rosnącego popytu, rozumiejąc tym samym potrzebę tworzenia nowych ogrodów działkowych zaproponował oddanie w użytkowanie terenu o powierzchni blisko 5 ha, położonego w pobliżu ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Łyskowskiego. Teren ten w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod ogrody działkowe.

Początek podwalin tworzenia nowego ogrodu datujemy na dzień 23.08.2021 roku gdy zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Grudziądz a Polskim Związkiem Działkowców reprezentowanym przez Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski PZD w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie gruntów położonych w obrębie 19 miasta Grudziądza, oznaczonych jako: działka geod. nr 8/83, o pow. 3,8063 ha, nr 7/29 o pow. 0,4979 ha, nr 8/85 o pow. 0,2911 ha, nr 14/14 o pow. 0,0147 ha oraz nr 7/27 o pow. 0,1817 ha, zapisanych w KW nr TO1U/00021962/5, o łącznej powierzchni 4,7917 ha. 29.12.2021 r. podpisany został akt notarialny w powyższej sprawie pomiędzy Gminą Miasta Grudziądz a Polskim Związkiem Działkowców, natomiast w dniu 08.04.2022 roku uroczyście został grunt przekazany we władanie PZD protokołem zdawczo-odbiorczym. Kolejnym krokiem podjętym przez Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski PZD było zlecenie pracownikom biura projektowego wykonania projektu zagospodarowania danego terenu. W wyniku licznych poprawek i koniecznych zmian udało się zaprojektować 108 działek ogrodniczych, a także pokaźne, umożliwiające swobodne funkcjonowanie tereny wspólne. Dnia 30 listopada 2022 roku udało się pozyskać zgody od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wycinkę krzewów kolidujących z budową infrastruktury zgodnie z projektem, co pozwoliło na otwarcie drogi wyłonienia firmy, która dokona tego zadania. Po wykonaniu wycinki na terenie przyszłego ogrodu prace rozpocznie geodeta, który wytyczy poszczególne działki ogrodnicze oraz rozpoczną się prace związane z budową sieci wodociągowej oraz elektrycznej, co oczywiście nastąpi po wcześniejszym ogłoszeniu przetargów i wyłonieniu wykonawcy. Na dzień dzisiejszy lista osób zainteresowanych rozwojem pasji ogrodnictwa, a tym samym do stania się pełnoprawnym działkowcem liczy 130 osób.

 

Jakub Studziński

insp. ds. inwestycji OZ PZD