Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Interpelacja Posła Roberta Kwiatkowskiego w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

2020-11-12 15:00

Interpelacja nr 13444

do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi

w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

Zgłaszający: Robert Kwiatkowski

Data wpływu: 27-10-2020

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora tekst jednolity - (Dz.U.2018.0.1799) składam interpelację poselską w sprawie postulatów Polskiego Związku Działkowców do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców po analizie przepisów projektu, zgłosiła zastrzeżenia do poszczególnych rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Po pierwsze, PZD sygnalizuje, że działkowcy i ich stowarzyszenie, pomimo braku prawa własności lub użytkowania wieczystego do nieruchomości zajmowanej przez Rodzinne Ogrody Działkowe, są właścicielami znajdujących się na niej naniesień i nasadzeń. Wynika to z przepisów art. 30 i art. 11 (Dz. U. 2014 poz. 40. Dziennik Ustaw 2014; poz. 40. ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych).

Tymczasem autorzy projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy nie uwzględnili specyficznych rozwiązań prawnych, jakie ustawodawca wprowadził w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z roku 2013. W efekcie wprowadzenie przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy w obecnym kształcie skutkowałoby możliwością wywłaszczania działkowców i ich stowarzyszeń z przysługujących im praw, w tym prawa własności, bez zapewnienia należytego odszkodowania.

Projektodawcy omawianej ustawy proponując mechanizmy ustalania odszkodowań dla osób posiadających prawa do nieruchomości wywłaszczanych pod inwestycje przeciwdziałające suszy, nie uwzględnili szczególnych stanów prawnych występujących w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Ta luka prawna w projekcie obiektywnie rodzi ryzyko zaistnienia stanów faktycznych niekorzystnych dla interesów prawnych działkowców i w pełni uzasadnia w mojej ocenie, celowość postulowanych przez Polski Związek Działkowców zmian w przedmiotowym zakresie w projekcie omawianej ustawy.

Podobne wadliwe jest pominięcie przez projektodawcę ustawowych mechanizmów prawnych, które posłużą egzekucji prawa działkowców do działki zamiennej w odtwarzanym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, co jest zagwarantowane przez przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r.

Projekt przedmiotowej ustawy zakłada radykalne ograniczenie - w stosunku do „zwykłych” wywłaszczeń – możliwości kwestionowania decyzji wydawanych przez organy administracji, w toku przejmowania przez władze publiczne nieruchomości pod inwestycje związane z przeciwdziałaniem suszy. Przejawia się to m.in. uproszczonym trybem zawiadamiania o wydaniu decyzji wywłaszczeniowej, skróceniu czasu na składanie środków odwoławczych od decyzji administracyjnej i ograniczeniu zakresu (pod kątem przedmiotowym) zaskarżenia tych decyzji.

Uwagi zgłoszone do projektu przez PZD warte są rozważenia, gdyż z jednej strony gwarantują poszanowanie praw działkowców, a z drugiej uwzględniają interes publiczny, gdyż wnioskowane przez PZD rozwiązania stosowane są w analogicznych aktach prawnych, np. tzw. specustawie drogowej (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) i specustawie wałowej (ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych).

Pod rozwagę niewątpliwie warto też wziąć postulat działkowców wnioskujących o wprowadzenie mechanizmów prawnych chroniących Rodzinne Ogrody Działkowe przed pochopną likwidacją. Wszak bezspornie i obiektywnie same ogrody działkowe w miastach pełnią funkcje związane z ograniczaniem skutków suszy. Są one naturalnymi rezerwuarami zatrzymującymi odpływ wody i elementem infrastruktury miejskiej skutecznie ograniczającym występowanie deszczów nawalnych i podtopień. W warunkach miejskich tereny zielone - w szczególności o tak intensywnych i różnorodnych nasadzeniach, jak występujące w ogrodach działkowych - są najlepszym sposobem na zapobieganie nadmiernemu, szybkiemu odpływowi wody z opadów. ROD z natury rzeczy nie tylko zachowują i chronią, deficytowe w warunkach miast, powierzchnie biologicznie czynne absorbujące nadmiar wody opadowej i zasilające zasoby gruntowe. Dzięki intensywnej roślinności ogrody zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu terenu, niwelując zjawisko tzw. miejskich wysp ciepła, sprzyjających powstawaniu deszczów nawalnych.

Panie Ministrze!

1. Czy wnioski zgłoszone przez Polski Związek Działkowców podczas konsultacji związanych z pracami nad ustawą o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy zostały przyjęte. Jeśli tak, to które?

2. Czy resort przewiduje wprowadzenie do ww. projektu ustawy mechanizmów prawnych chroniących Rodzinne Ogrody Działkowe przed pochopnymi decyzjami administracyjnymi o ich likwidacji. Jeśli tak, to jakie?

 

źródło:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BUYHK6

 

 

 

Facebook