Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Informacja z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych ROD w dniach 1-15 sierpnia 2021 r.

2021-08-30 18:49

Na dzień 15 sierpnia 2021 r. w ROD odbyło się łącznie 2240 walnych zebrań sprawozdawczych (w tym 81 konferencji delegatów). Co przy 4601 rodzinnych ogrodach działkowych zrzeszonych w PZD daje łączny wynik 48,68%. Najwyższy odsetek przeprowadzonych WZ występuje w Okręgach: Śląskim (412 WZ – 69,59%), w Lublinie (102 WZ – 60,71%), Łódzkim (181 WZ – 59,74%).

Decyzja Krajowego Zarządu o możliwości odbywania WZ w ROD wyrażona w komunikacie z 14 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia możliwości odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym, oznaczała, że do dnia 31 sierpnia 2021 r. tj. ustalonego terminu odbywania walnych zebrań ROD otrzymały realnie termin 77 dni na organizację i przeprowadzenie wszystkich walnych zebrań.

Z uzyskanych informacji wynika, że frekwencja podobnie jak w poprzednio analizowanych okresach jest bardzo zróżnicowana. Najniższa odnotowana dotychczas frekwencja wynosiła ok. 5%, zaś najwyższa została odnotowana ok. 73%. Zdecydowanie lepiej stan frekwencji wygląda w przypadku konferencji delegatów, gdzie najwyższa odnotowywana frekwencja wynosiła 100% wybranych delegatów, natomiast w żadnym przypadku nie spadła dotychczas poniżej 60%. Z posiadanych informacji wynika również, że z 2240 odbytych WZ przedstawiciele Okręgów obsłużyli 1592, co stanowi 71,07%. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji potwierdzono brak obsługi 136 WZ, co z kolei stanowi 6,07% wszystkich przeprowadzonych dotychczas zebrań. Potwierdzenie lub nie obsługi pozostałych WZ nie było dotychczas możliwe, dlatego też ww. informacja dotycząca stanu obsługi WZ ma charakter cząstkowy.

Okręgi podobnie jak w poprzednich okresach nie zgłaszały większych problemów z odbywanymi walnymi zebraniami. W przeważającej większości przypadków działkowcy ze zrozumieniem podchodzili zarówno do kwestii warunków odbywania WZ, jak konieczności jego odbycia z zachowaniem obowiązujących zasad.

Do Jednostki Krajowej PZD wpływają już pierwsze skargi na organizację i przebieg walnych zebrań ROD, zarzuty dotyczą przede wszystkim nieprawidłowości w zawiadomieniach działkowców o miejscu i terminie WZ. W związku z wyznaczaniem przez zarządy ROD terminów WZ na wrzesień br., coraz więcej Okręgów postuluje wydłużenie przez KZ PZD okresu kampanii bądź samodzielnie udziela zgód na odbywanie walnych zebrań sprawozdawczych.

Z przygotowanych dotychczas podsumowań płyną następujące wnioski:

  • Aktualne tempo odbywania walnych zebrań spowoduje, że na koniec sierpnia znaczna liczba ogrodów nie będzie w stanie odbyć walnego zebrania w wyznaczonym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • Okręgi w dalszym ciągu powinny koncentrować działania na zapewnieniu obsługi jak najliczniejszej liczby walnych zebrań;
  • Żeby zdążyć przed kolejną falą pandemii, zarządy ROD i okręgi powinny doprowadzić do możliwie jak najszybszej organizacji WZ;

Przeprowadzone walne zebrania spełniają swoją rolę, sprawozdania są przyjmowane, a ROD mają zapewnioną możliwość funkcjonowania, podejmowania i prowadzenia inwestycji oraz remontów, jak również ubiegania się o dotacje na te cele;

Dotychczasowe wyniki oraz tempo przebiegu kampanii wskazuje, że do dnia 31 sierpnia WZ odbędą się jeszcze ok. 587 ROD, a więc łącznie w ok. 2827 ROD, co stanowi 61,44 % wszystkich ROD zrzeszonych w PZD.

Natomiast pełnego podsumowania kampanii walnych zebrań sprawozdawczych 2021 r. Krajowy Zarząd PZD dokona na posiedzeniu po przekazaniu informacji o wynikach na koniec okresu sprawozdawczego po 31 sierpnia 2021 r. W zależności od dalszych potrzeb podjęte zostaną również odpowiednie działania i decyzje w sprawie.

W związku z powyższym oraz mając na względzie kluczowe dla działalności ROD znaczenie walnych zebrań wskazuje, że mimo wzrastającego z każdym kolejnym dniem ryzyka powrotu obostrzeń zarządy ROD i Okręgowego zarządy powinny zrobić wszystko, aby walne zebrania jak najszybciej zostały przeprowadzone we wszystkich ogrodach działkowych.

Należy jednak wskazać, że mając na względzie aktualny stan przebiegu kampanii WZ nie przewiduje konieczności wprowadzenia i dopuszczenia do stosowania nadzwyczajnych form przeprowadzania WZ. Dane dokumentujące dotychczasowy przebieg kampanii walnych zebrań jednoznacznie wskazują bowiem, że rozwiązania przyjęte i funkcjonujące w tym roku są wystarczające i stwarzają warunki i możliwość odbycia walnych zebrań we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Marcin Juszczel

Wydział Prezydialny

JK PZD

 
 
 
 
Facebook