Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Informacja w sprawie narady prezesów i dyrektorów biur okręgów

2021-03-12 14:23

W dniu 11 marca 2021 r. odbyła się narada prezesów i dyrektorów biur okręgów. Spotkanie, w którym udział wzięło niemal 50 osób, w tym 42 ze wszystkich Okręgów PZD, przeprowadzone zostało w trybie zdalnym on-line. Naradę otworzył i prowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Prezes PZD witając uczestników podkreślił trudną sytuację jaka występuje obecnie w kraju i zaapelował do prezesów i dyrektorów biur okręgów PZD o rozwagę, dbanie o bezpieczeństwo i przede wszystkim przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zgromadzeń i spotkań.

Prezes PZD i wszyscy uczestnicy narady uczcili minutą ciszy pamięć Pana Ryszarda Nowaka – wiceprezesa i wieloletniego dyrektora biura Okręgu PZD w Koszalinie.

Podczas narady, zgodnie z jej programem Pani Zofia Rut-Skórzyńska, kierownik Wydziału Prezydialnego w biurze Krajowej Rady PZD przedstawiła i omówiła najważniejsze zagadnienia i problemy dotyczące walnych zebrań sprawozdawczych w ROD 2021 r. Przypomniała, iż Krajowy Zarząd PZD przyjął wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD do przeprowadzenia walnych zebrań/konferencji delegatów roku 2021, a także przygotowane zostały i wydane zostaną, kiedy możliwe będzie już odbywanie walnych zebrań zaproszenia na w formie pocztówek. W dyskusji głos zabrali prezesi i dyrektorzy biur Okręgów: Mazowieckiego, Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Toruńsko - Włocławskiego, Śląskiego, Małopolskiego, w Szczecinie, Poznaniu i Elblągu. W przedstawianych opiniach podkreślano, iż obecna, trudna sytuacja w kraju wskazuje, iż odbywanie walnych zebrań sprawozdawczych będzie niemożliwe ze względu na obowiązujące obostrzenia. Wskazano na trudności w przeprowadzaniu narad i szkoleń dotyczących walnych zebrań, choć jak poinformowała prezes Okręgu Małopolskiego, podejmowane są próby prowadzenia ich w formie zdalnej. Takie rozwiązanie przyjął również Okręg Toruńsko-Włocławski. Pozytywnie oceniono przyjęte przez Krajowy Zarząd PZD wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań i wzory dokumentów, a także wytyczne do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok i preliminarzy finansowych na 2021 r. dla ROD i Okręgów, wskazując iż były one wyczekiwane przez zarządy i komisje rewizyjne ROD. W dyskusji podkreślono, że pozwolą one przygotować się zarządom i komisjom ROD do przeprowadzenia walnych zebrań, kiedy będzie to już możliwe. Dyskutowano o możliwych rozwiązaniach, które umożliwiłyby odbywanie walnych zebrań, w przypadku przedłużającej się pandemii i utrzymywania obostrzeń. Wskazano również, iż należy być przygotowanym na ewentualne kolejne wydłużenie terminu odbywania walnych zebrań. Jednak w opinii uczestników dyskusji należy zrobić wszystko, aby walne zebrania sprawozdawcze w ROD odbyły się, ponieważ konieczne jest podjęcie decyzji przede wszystkim w sprawie wysokości opłat ogrodowych, realizacji inwestycji.

Podsumowując dyskusję Prezes PZD, wskazał, iż obecnie konieczne jest zachowanie spokoju i konsekwentna praca. Wszelkie decyzje, które będą podejmowane w wyniku monitorowania sytuacji, muszą być zgodne z przepisami prawa powszechnego i Statutem PZD. Prezes PZD podkreślił, iż działania podjęte w roku 2020 pokazały, że Związek prowadzony był prawidłowo i skutecznie, zapewniając funkcjonowanie wszystkich struktur PZD. Prezes PZD powiedział, iż Krajowy Zarząd PZD tak jak w roku ubiegłym, będzie monitorował sytuację w kraju i w razie konieczności podejmowane będą niezbędne decyzje. Prezes PZD wskazał, iż niezwykle ważnym zagadnieniem, nierozerwalnie związanym z funkcjonowaniem ogrodów, jest przyjęcie takiego modelu zarządzania ogrodem, w którym łączy się odpowiednie umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Tylko taki model gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie ogrodów, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Następnym ważnym tematem przedstawionym i omówionym podczas narady były inwestycje w ROD w okresie pandemii. Agnieszka Rudawska, z-ca kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami w biurze Krajowej Rady PZD szczegółowo przedstawiła i omówiła zagadnienie. Przedstawione zostały szczegółowe dane dotyczące pozyskiwanego dofinansowania zewnętrznego z dotacji pochodzących z budżetów gmin oraz budżetów obywatelskich. Przedstawiona została również problematyka związana z uzyskiwaniem bezzwrotnych pożyczek z Funduszu Pracy, w tym działania jakie podjęte zostały przez Krajowy Zarząd PZD w tej sprawie.

Podczas dyskusji, w której udział wzięli Prezesi Okręgów: Śląskiego, Mazowieckiego, w Pile, Szczecinie, Poznaniu, a także dyrektor biura Okręgu PZD w Poznaniu, dyrektor biura Okręgu Śląskiego oraz Okręgu w Szczecinie, przedstawiono głównie doświadczenia okręgów i problemy z jakimi spotykają się w bieżącej działalności.

Podczas narady Pani Mariola Kobylińska – kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami w biurze Krajowej Rady PZD przedstawiła temat dotyczący realizacji prawa i procedur w sprawach związanych z likwidacjami ROD. Przypomniano obowiązujące przepisy prawa powszechnego oraz procedury wewnątrzzakładowe PZD, w tym obowiązki prezesów i dyrektorów biur okręgów PZD w tym zakresie.

Prezes PZD podsumowując temat likwidacji ROD podkreślił, iż gwarantem zabezpieczenia interesów PZD jest znajomość przez dyrektorów biur obowiązujących przepisów prawa i ich stosowanie. W tym celu konieczne jest utrzymywanie kontaktów z władzami samorządowymi, monitorowanie spraw i reagowanie. Prezes PZD ponownie podkreślił istotne znaczenie przyjętych modeli zarządzania, które muszą łączyć wszystkie niezbędne elementy. Temat likwidacji ROD, jak wskazał Prezes PZD będzie tematem jednej z odrębnych narad z radcami prawnymi, kierownikami OFK i dyrektorami biur okręgów oraz inspektorami ds. terenowo-prawnych.

Na zakończenie narady, Prezes PZD podziękował uczestnikom za udział i zaangażowanie w omawiane tematy. Prezes PZD podkreślił, iż mimo pandemii, struktury PZD funkcjonują i realizują swoje zadania. Dobre przygotowanie techniczne oraz sprawna obsługa ze strony pracowników biura Krajowej Rady PZD pozwoliły odbyć naradę bez zakłóceń. Prezes PZD zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności i dbałości o przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, tak aby uniknąć zagrożenia zdrowia i życia pracowników biur Okręgów, a także działkowców.

 

Biuro Krajowej Rady PZD

 

 

 

 

 

 

Facebook