Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Informacja Krajowego Zarządu PZD w zakresie stawek opłat stosowanych w rozliczeniach za media i inne usługi dostarczane działkowcom za pośrednictwem ROD

2020-04-27 10:14

W związku z wątpliwościami podnoszonymi w wystąpieniach kierowanych do Krajowego Zarządu PZD przez zarządy ROD, informujemy, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w ROD prowadzonych przez PZD:

-  w przypadku zmiany wysokości stawek stosowanych przez podmiot świadczących usługi lub dostawę mediów na rzecz działkowca, przy których rozliczeniu pośredniczy ROD, do zmiany stawki stosowanej w rozliczeniach ROD z działkowcem nie stosuje się zasad odnoszących się do zmiany wysokości opłat ogrodowych.

- dokonując z działkowcem rozliczeń z tytułu mediów lub usług świadczonych na rzecz działkowca za pośrednictwem ROD, zarząd ROD obciąża działkowca wg stawek stosowanych przez podmiot zewnętrzny.

Uzasadnienie

Wprowadzone przez władze państwowe ograniczenia w zakresie organizacji zgromadzeń z powodu epidemii, spowodował niemożność przeprowadzenia w większości ROD walnych zebrań w 2020r. Efektem jest brak możliwości podjęcia przez statutowo umocowane ograny uchwał w przedmiocie ustalenia opłat ogrodowych w 2020r. Nie oznacza to jednak, że ROD przestały funkcjonować. Wręcz przeciwnie, sytuacja epidemiologiczna i ograniczenia w zakresie poruszania się w przestrzeni publicznej sprawiły, iż dla setek tysięcy rodzin działka w ROD stała się nierzadko jedynym, dostępnym miejscem, w którym mają one możliwość pobytu na „świeżym powietrzu” bez ryzyka utraty zdrowia lub narażenia się na sankcje. Co więcej, prawdopodobny kryzys wywołany pandemią spowoduje, że w najbliższym okresie dla olbrzymiej rzeszy polskich rodzin wzrośnie funkcja działek, jako źródeł warzyw i owoców. Stąd też szczególnego znaczenia nabiera realizacja przez organy PZD ich podstawowego zadania, tj. zapewnienia warunków dla prawidłowego funkcjonowania ROD. W tym kontekście istotnym problemem stała się kwestia wdrożenia mechanizmów służących zabezpieczeniu środków dla funkcjonowania ROD.

Z informacji przekazywanych przez ROD wynika, iż działkowcy powszechnie zaakceptowali wprowadzoną w PZD zasadę, że w sytuacji braku możliwości przeprowadzenia walnego zebrania ROD, organu umocowanego statutowo do zmiany opłat ogrodowych, zasadnym będzie zastosowanie wprost regulacji wynikających z ustawy o ROD, w zakresie w jakim nakłada ona na działkowca obowiązek współuczestniczenia w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD. Zgodnie z uchwałą nr 44/2020 Krajowego Zarządu PZD, w ogrodach w którym nie przeprowadzono WZ w 2020r., zarząd ROD został upoważniony do pobierania zaliczek na opłaty ogrodowe w wysokości uchwalonej w 2019r.

Niestety przyjęty mechanizm nie rozwiązuje wszystkich problemów i rodzi wątpliwości, co do niektórych rozliczeń pomiędzy działkowcami a ROD. Dotyczy to przypadków zaistnienia zmiany kosztów wynikających z decyzji podejmowanych przez podmioty zewnętrzne. Problematyczne stają się zwłaszcza rozliczenia z tytułu dostawy działkowcom mediów i usług, jak woda, prąd, czy też wywóz śmieci. Specyfiką ogrodów jest, że zwykle ROD występuje w nich w charakterze podmiotu pośredniczącego w rozliczeniach pomiędzy dostawcą i odbiorcą, tj. działkowcem. Dostawcy wystawiają rachunki na ROD, a faktycznych odbiorców, tj. działkowców, rozlicza zarząd ROD.

W tej sytuacji podwyżka dokonana po stronie dostawcy, przy jednoczesnym braku skorygowania wysokości stawek w relacji z działkowcem, skutkowałaby brakiem w ROD środków na ich opłacenia. W perspektywie skutkowałoby to zaniechaniem świadczenia dostaw na potrzeby działkowców i ogrodu, a zatem groziło niemożnością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ROD.

 Mając powyższe na uwadze KR PZD wskazuje, iż na gruncie ustawy o ROD, do tego rodzaju rozliczeń nie należy stosować przepisów dotyczących opłat ogrodowych. Mianowicie, zgodnie z art. 32 ustawy, działkowiec ponosi dwa rodzaje wydatków, tj. związane z utrzymaniem działki oraz opłaty ogrodowe. Znaczenie pojęcia opłat ogrodowych ustawodawca doprecyzował w art. 33. Treść tego przepisu uzasadnia wniosek, że służą one pokryciu kosztów funkcjonowania ROD rozumianego jako całość. W kontekście opłat związanych z mediami należy zwrócić uwagę na regulację art. 33 ust. 2 pkt 2) ustawy, gdzie do kosztów funkcjonowania ROD (pokrywanych z opłat ogrodowych) zaliczono koszty dostawy energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej, pominięto zaś dostawę na potrzeby indywidualnej działki. Koszty tych usług należy zatem zaliczyć, zgodnie z art. 32 ustawy o ROD, do wydatków związanych z utrzymaniem działki, czyli kategorii odrębnej od opłat ogrodowych.

W konsekwencji zasadnym będzie stwierdzenie, iż na gruncie ustawy o ROD, brak jest podstaw, aby w przypadku podwyższenia przez dostawcę zewnętrznego ceny usług, których rozliczenie z działkowcem następuje za pośrednictwem ROD, zastosowanie nowych stawek wobec działkowca wymagało podjęcia przez WZ ROD uchwały o zmianie wysokości opłat ogrodowych. Odzwierciedleniem powyższego są m.in. zapisy uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD (obecnie Krajowego Zarządu PZD) w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych,  która w § 1 ust. 2 pkt 1 stanowi, że „rozliczenie zużycia energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje wg ceny 1 kWh wynikającej z faktury wystawionej przez zewnętrznego dostawcę energii za dany okres rozliczeniowy”. Analogiczne postanowienia wprowadzono do uchwały nr 57/2019 Krajowego Zarządu PZD w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych. W odniesieniu do kosztów wywozu śmieci, wskazać zaś należy, że zgodnie z wytycznymi Krajowego Zarządu PZD na walne zebrania w ROD w 2019r. we wzorze uchwały w sprawie opłat za wywóz śmieci, w zakresie stawek, odsyłano do aktu zewnętrznego, tj. uchwały rady gminy określającej tę opłatę. Co za tym idzie, ewentualna zmiana stawki za wywóz śmieci  w akcie, do którego odwołuje się uchwała WZ, czyni zasadnym przyjęcie, iż odpowiednia korekta (podwyżka lub obniżka) winna znaleźć odzwierciedlenie w rozliczeniach z tego tytułu pomiędzy działkowcem a ROD.

Biorąc powyższe pod uwagę KZ PZD, informuje jak na wstępie.

Uchwała Krajowego Zarządu nr 57/20219 z dnia 27.02.2019 w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w ROD  

Uchwała Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych

 

 

 

 

Facebook