• Slider 15

Będzie nowy ogród działkowy w Toruniu.

Urząd Miasta Torunia w ostatniej korespondencji z Okręgowym Zarządem Toruńsko-Włocławskim Polskiego Związku Działkowców poinformował, że Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu zmierza do przystąpienia w 2023 roku do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z funkcji usługowej na tereny ogrodów działkowych dla działek geodezyjnych zlokalizowanych pomiędzy ul. Wapienną a ul. Kłopot. W tym miejscu należy wskazać, że sprawa dotyczy przyznania Polskiemu Związkowi Działkowców terenów zamiennych za grunty przejęte pod realizację celów publicznych na terenie miasta Torunia w latach 2007 do dnia dzisiejszego.

Już pod koniec 2019 roku Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski podczas jednej z konferencji prasowych poinformował, że jest plan przekazania gruntów pod utworzenie nowego ogrodu Polskiemu Związkowi Działkowców jako liderowi w dziedzinie ogrodnictwa działkowego. Obecnie z uwagi na rozpoczęcie prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta zrodziło się pytanie, czy Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski PZD wyraża chęć przejęcia całego terenu to jest 11 ha, po zmianach planistycznych dotyczących powierzchni około 6 ha, bądź wyraża chęć przejęcia terenów o powierzchni około 5 ha, które już jest w miejscowym planie oznaczone jako zieleń działkowa.

Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski PZD na swoim posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2023 roku podjął decyzję, iż z uwagi na olbrzymie zapotrzebowanie ze strony społeczności miasta Torunia na działki w ROD, wyraża podziękowanie Prezydentowi Miasta Torunia za złożoną propozycję, decydując się na przejęcie w pierwszej kolejności gruntów, które już są w m.p.z.p oznaczone jako zieleń działkowa, a tereny pozostające do zmiany uregulowania przejmiemy po dokonaniu tych czynności przez Radę Miasta. W powyższej sprawie zostanie przyjęte przez obie strony pisemne porozumienie regulujące wszelkie aspekty prawne jak i kwestie doprowadzenia infrastruktury do nowo tworzonego ogrodu.

 

Piotr Gadzikowski

Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD