Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Badanie sprawozdania finansowego PZD za 2017 rok przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD

2018-06-22 14:59

Informacja o badaniu sprawozdania finansowego PZD za 2017 rok przeprowadzonego przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD

oraz podjętych decyzjach na posiedzeniu KKR PZD w pełnym składzie

w dniu 22 czerwca 2018 roku.

 

W dniach 19-21 czerwca 2018 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami wynikającymi z § 138 Statutu PZD dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za 2017 rok.  Badanie przeprowadzono w oparciu o:

- sporządzone przez Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania finansowe, sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD za 2017 rok, zbadane przez Komisje Rewizyjne ROD i Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD.  Wszystkie sprawozdania na wniosek komisji rewizyjnych zostały przyjęte uchwałami przez organy do tego upoważnione, czyli Walne Zebrania Sprawozdawcze członków PZD w ROD oraz członków Okręgowych Rad PZD.,

- sprawozdanie finansowe jednostki krajowej PZD, sprawozdanie z Funduszu Rozwoju, Funduszu Oświatowego, Funduszu Samopomocowego PZD, Funduszu Obrony ROD oraz Funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD zostało zbadane przez organ do tego upoważniony, czyli Krajową Komisję Rewizyjną PZD w dniach 5-7 marca 2018 roku oraz zatwierdzone uchwałą Krajowej Rady PZD w dniu 14 marca 2018 roku.

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców stwierdza, że wszystkie jednostki Związku prowadziły w 2017 roku oszczędną gospodarkę finansową.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanego badania stwierdziła, że cała działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku a wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z obowiązującym Zakładowym Planem Kont PZD.

W dniu 22 czerwca 2018 roku na posiedzeniu w pełnym składzie Krajowa Komisja Rewizyjna PZD podjęła Uchwałę Nr 4/XV/2018, która w § 2 stwierdza, że „Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z § 138 pkt.4 Statutu PZD stawia wniosek do Krajowej Rady PZD o przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za okres 01.01-31.12.2017 rok i jego zatwierdzenie.”.

Uchwałą Nr 6/XV/2018 z dnia 22.06.2018 r. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD uchwaliła znowelizowany Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD, który wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 roku a Uchwałą Nr 7/XV/2018 z dnia 22.06.2018 r. wprowadziła wzory protokołów i sprawozdań do stosowania w pracach komisji rewizyjnych działających w PZD od dnia 1 września 2018r. 

W trakcie posiedzenia Krajowa Komisja Rewizyjna PZD omówiła przeprowadzone kontrole w ROD „Wanda” w Krakowie, ROD im. Michała Kajki w Olsztynie i ROD „Relaks” w Ełku oraz w Okręgu Warmińsko-Mazurskim PZD w Olsztynie oraz rozpatrzyła odwołanie od uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Bydgoszczy podejmując stosowną uchwałę. Dokonała także oceny działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Olsztynie i Warszawie podejmując w tej sprawie stosowne decyzje.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD postanowiła zwołać we wrześniu 2018 roku naradę z Przewodniczącymi Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD.

 

 

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

 

inż. Maria Fojt

 

Warszawa, dnia 22.06.2018 r.

 
 
 
 
 
 
Facebook