Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

XVII posiedzenie Krajowej Rady PZD

2022-12-16 17:52

W dniu 14 grudnia 2022 roku odbyło się XVII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD – Maria Fojt, a ponadto prezesi Okręgów niebędący członkami Krajowej Rady PZD. 

Posiedzenie odbyło się jeden dzień po 9. rocznicy uchwalenia ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku – o rodzinnych ogrodach działkowych. Z tej okazji w trakcie obrad Pan Prezes przypomniał wszystkim uczestnikom historię tamtego okresu i wydarzenia, które towarzyszyły walce o obronę rodzinnych ogrodów działkowych. Szczególnie podkreślone zostały działania podjęte w zakresie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, które zaowocowały bezprecedensowym wynikiem blisko miliona zebranych podpisów działkowców i sympatyków rodzinnych ogrodów działkowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajowa Rada PZD uchwalanie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jednomyślnie uznała za fundamentalne wydarzenie i osiągnięcie polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego. Uchwalenie ustawy zwieńczyło bowiem starania rzeszy polskich działkowców o zapewnienie dogodnych warunków do użytkowania działek, ochrony istnienia i rozwoju ogrodów działkowych. Ustawa dała także stabilny fundament pod funkcjonowanie skutecznej organizacji broniącej interesów działkowców. Ustawa o ROD do dziś jest gwarantem trwałości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Dzięki niej ocalony został dorobek prawny i organizacyjny kilku pokoleń działkowców, Ustawa pozwoliła również na zachowanie blisko 5 tysięcy ogrodów działkowych. Ustawa zapewniła działkowcom konstytucyjną wolność zrzeszania, zagwarantowała pluralizm organizacji działkowych oraz poszanowanie praw właścicieli gruntów zajętych przez ogrody. Ustawa stworzyła także silne ramy organizacyjne dla funkcjonowania ogrodnictwa działkowego. Większość działkowców i ogrodów pozostała skupiona jest w Polskim Związku Działkowców – jedynej ogólnopolskiej, samodzielnej i samorządnej organizacji społecznej.

Kluczową sprawę rozpatrywaną w trakcie posiedzenia stanowiła kwestia przyszłorocznej kampanii walnych zebrań w ROD i sprawa przedłużenia bieżącej kadencji w Związku na kolejny rok, który w normalnym biegu byłby rokiem sprawozdawczo-wyborczym. Pan Prezes poinformował, że temat ten był szeroko konsultowany podczas licznych narad, które odbyły się w ostatnim czasie. Wszystkie wystąpienia mówiące o konieczności przedłużenia bieżącej kadencji organów PZD spotkały się z pozytywnym odzewem. Wiele okręgów prowadziło własne konsultacje na posiedzeniach organów czy też w kolegiach prezesów. Pan Prezes podkreślił, że gdyby do tego doszło to Związek jest przygotowany i kampania sprawozdawczo-wyborcza zostanie przeprowadzona.

Tym niemniej aktualnie jest aż nadto powodów przemawiających za tym, aby bieżąca kadencja została wydłużona o kolejny rok, a kampania sprawozdawczo-wyborcza przeprowadzona została w roku 2024. W związku z tym przedstawiony został projekt uchwały w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców. Uzasadnienie prawne i wyjaśnienie powodów szczegółowo przedstawił i omówił r.pr. Tomasz Terlecki. Następnie w dyskusji głos zabrała Pani Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, która poinformowała, że sprawa przedłużenia kadencji była dyskutowana w trakcie posiedzenia KKR w dniu 7 grudnia oraz w trakcie odbywającej się dzień później narady z Przewodniczącymi OKR. W tej sprawie przyjęte zostało stanowisko KKR PZD, w którym wyrażone zostało jednomyślne poparcie dla idei przedłużenia kadencji organów PZD na kolejny rok. Następnie poszczególni członkowie KR PZD podkreślając w swoich wypowiedziach kwestie dotyczące odpowiedzialności i rozważenia wszystkich argumentów „za” i „przeciw”, jednomyślnie poparli przedstawiony projekt uchwały, jak i samą decyzję dotyczącą przedłużenia kadencji organów PZD.

Następnie omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych w Związku ze szczególnym uwzględnieniem delegatur rejonowych, działalności biur zamiejscowych, a ponadto kolegiów prezesów ROD. Przedstawione i omówione zostały również zagadnienia i problemy wynikające z funkcjonowania w ROD komisarycznych zarządów tam gdzie były one powoływane. Analizując powyższe zagadnienia Krajowa Rada PZD zgodnie uznała, że działalność tych struktur wymagana zmian. W niektórych obszarach zmiany powinny zostać ujęte wprost w Statucie PZD.

Na zakończenie posiedzenia Krajowa Rada PZD zapoznała się z najnowszymi danymi i wynikami realizacji przez ROD programu grantowego Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Przedstawiony został ponadto projekt uchwały ws. interpretacji regulaminu ROD w sprawie dotyczącej podejmowania przez walne zebranie ROD uchwały w sprawie zezwolenia na parkowanie pojazdów mechanicznych na terenie ROD poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi (§ 68 pkt 7 Regulaminu ROD).

Następnie sprawozdanie z prac komisji uchwał i wniosków przedstawił Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków – Pan Tadeusz Jarzębak, a Krajowa Rada jednomyślnie podjęła następujące decyzje i przyjęła następujące dokumenty:

  1. Uchwałę nr 1/XVII/2022 w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców;
  2. Stanowisko w sprawie znaczenia  ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. – o rodzinnych ogrodach działkowych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce;
  3. Uchwałę nr 2/XVII/2022 w sprawie oceny działalności struktur pomocniczych w Polskim Związku Działkowców w 2022 roku;
  4. Stanowisko w sprawie funkcjonowania zarządów komisarycznych ROD;
  5. Uchwałę nr 3/XVII/2022 w sprawie interpretacji regulaminu PZD.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

MJ

Facebook