Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie współpracy PZD z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu pozyskania funduszy dla ROD

2022-02-23 14:55

Polski Związek Działkowców współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie realizacji wspólnego programu „Ochrona i poprawa naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Według wstępnych założeń rodzinne ogrody działkowe miałyby możliwość występowania o granty (dotacje) na realizację projektów zgodnych z założeniami tego programu.

Krajowy Zarząd PZD po przeanalizowaniu propozycji ARiMR sfinansowania wybranych projektów w ROD ocenił, że założenia projektu zbieżne są z otwartymi programami PZD w zakresie modernizacji, rozwoju, bioróżnorodności, gospodarki wodnej, m.in. takimi jak: Otwarty program klimatyczny, Bioróżnorodność na działkach ROD, Otwarty program rozwoju ROD, Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin. Program zaproponowany przez ARiMR jest także zbieżny z ogólną funkcją ROD jako urządzeń użyteczności publicznej.

KZ PZD uznał, że pozyskanie dla ROD dodatkowych środków finansowych  jest wskazane, gdyż pozwoli jeszcze lepiej realizować ogrodom ich cele wskazane w Ustawie o ROD, m.in. ochronę środowiska i przyrody, oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach, integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach  oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów.

Wsparcie ROD, których w całym kraju jest ponad 4,6 tys. sprzyjać będzie ochronie i poprawie naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach, co zapewni ochronę miejskiego środowiska, w tym adaptację do zmian klimatu.

Po konsultacjach z OZ PZD, które zgłosiły propozycje i uwagi do programu, Krajowy Zarząd Związku przedstawił Agencji katalog zadań, których wsparcie finansowe byłoby szczególnie istotne dla dalszego rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Na tej podstawie ARiMR zaproponowała wykaz inwestycji, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach programu „Ochrona i poprawa naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

W pierwszej grupie znalazły się inwestycje służące realizacji celów prośrodowiskowych i proklimatycznych, na które wsparcie sięgałoby min. 70 proc. planowanych wydatków, m.in.:

 • zakładanie zielonych ekranów izolujących przed zanieczyszczeniami i hałasem  (żywopłoty, drzewa),
 • budowa ogólnodostępnych kompostowników,
 • budowa, modernizacja i zakup zbiorników na gromadzenie wód opadowych na terenach ogólnych ROD i ich rozprowadzanie,
 • zakup rębaków i budowa miejsc na gromadzenie zrębek służących do ściółkowania,
 • zamiana pokrycia nieprzepuszczalnego na alejkach na nawierzchnię ażurową lub trawiastą,
 • tworzenie ścieżek edukacyjnych i współpraca z instytucjami edukacyjnymi,
 • zakładanie łąk kwietnych,
 • inwestycje umożliwiające naturalną migrację ptaków i owadów,
 • sporządzanie planów zagospodarowania ROD na podkładach geodezyjnych przewidujących tereny ogólne, ogródki jordanowskie, ścieżki edukacyjne. 

W drugiej grupie projektów, które mogłyby uzyskać wsparcie w ramach programu  umieszczone zostały inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą w ROD, finansowane ze środków programu maks. do 30 proc. planowanych wydatków, m.in.:

 • budowa i modernizacja sieci sanitarno-kanalizacyjnej, studni głębinowych, sanitariatów oraz zbiorników na nieczystości płynne na terenach wspólnych ROD,
 • budowa miejsc na gromadzenie i segregację odpadów oraz ich monitoring,
 • modernizacja i budowa ogólnoogrodowej sieci energetycznej,
 • zakładanie placów zabaw dla dzieci i siłowni plenerowych,
 • modernizacja lub remont budynków wspólnych w ROD (świetlice, budynki administracyjne) – celem wykorzystania dla edukacji proekologicznej społeczności lokalnych,
 • budowa wiat plenerowych,
 • budowa parkingów dla rowerów  jako alternatywy dla samochodów.

Powyższe przykłady zadań będą jeszcze uściślone.

Obecnie nadal trwają intensywne rozmowy Krajowego Zarządu PZD z ARiMR na temat szczegółów realizacji programu, m.in. kryteriów wyboru projektów zgłaszanych przez poszczególne ROD, regulaminu konkursu grantowego oraz wzoru wniosku o grant.  

Biorąc pod uwagę, że rozliczenie projektów powinno nastąpić do 30 czerwca 2023 roku Polski Związek Działkowców zachęca zarządy ROD do przeanalizowania inwestycji, które mogłyby uzyskać wsparcie finansowe ze środków programu „Ochrona i poprawa naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Chodzi o zaplanowanie zadań, uzyskanie zgody walnego zgromadzenia i zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny.

KZ PZD będzie niezwłocznie informował OZ PZD oraz zarządy ROD o uzgodnieniach z ARiMR.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Facebook